15 C
Antananarivo
lundi, octobre 14, 2019
Armory MG
Accueil Communiqués Officiels Communiqués du Ministère TATITRY NY FILANKEVITRY NY MINISITRA ANDROANY 07 MARTSA 2019

TATITRY NY FILANKEVITRY NY MINISITRA ANDROANY 07 MARTSA 2019

1332

TATITRY NY FILANKEVITRY NY MINISITRA ANDROANY 07 MARTSA 2019

FAMPAHAFANTARANA :

« HERINARATRA HO AN’NY REHETRA»

Ny tsy fahampian’ny herinaratra dia isan’ny mitarika ny fitotongan’ny harinkarena ary mitarika fahantrana. Isan’ny ezaka ataon’ny fitondram-panjakana ny fanomezana herinaratra ho an’ny rehetra ka hampitomboana ny tahan’ny fahazoana herinaratra ho an’ny malagasy rehetra. Kendrena ho 50% izany amin’ny taona 2024 raha tsy misy afa-tsy 15% izany ankehitriny. Ho an’ireo faritra tena lavitra ka mety tsy ho tratry ny « raccordement » azo avy amin’ny fanitarana ny fitsinjarana herinaratra dia ny fampivelarana sy fanapariahana ny « Kit Solaire » no vahaolana ho entina amin’izany. « Kits Solaire » misy karazany 03 no haparitaka araka izay filan’ny mponina, toy ny « kit solaire » ahitana jiro sy loharanon’aratra (prise) famahanana finday, ny « kit solaire » ahafahana mampiasa « ventilateurs » ankoatra ireo jiro sy prise famahanana finday ary ireo « kit solaire » mahazaka fitaovana elektrika matanjaka, toy ny vata fampangatsiahana, televizionina, ambonin’ny jiro sy ny prise famahanana finday. Ny Banky Afrikana hoan’ny Fampandrosoana (BAD) no hanampy ary hanome teti-bola 1 tapitrisa dolara hanaovana ny fanadihadiana hamaritana ny tena filan’ny mponina ary isika eto Madagasikara no hatao tetik’asa andrana na « projet pilote » amin’ny fanapariahana ireo « kits solaires » misokajy 03 ireo. Amidy amin’ny vidiny mirary arakaraka ny fahefa-mividin’ny mponina izany ka 1 na 2$ isam-bolana mandritra ny 12 volana ka hatramin’ny 24 volana. 2 hetsy (200.000) isan-taona farafahakeliny ny tokantrano ho vatsiana jiro mba hivoaran’ny isam-batan’olona sy hisian’ny tena fandrosoana marina.

« AROSO TSY HO ELA NY VOLAVOLAN-DALANA MIFEHY NY FITANTANAM-BOLAMPANJAKANA ASIAM-PANITSIANA TAONA 2019 »

Tokony hifanaraka amin’ny politika ankapoben’ny fanjakana ny teti-bola sy ny fandaniam-bolam-panjakana natokana ho an’ny taona 2019, hoy ny Minisitry ny fitantanambola sy ny toekarena nandritra ny fampahafantarana am-bava nataony nandritra ny filankevitry ny minisitra androany. Hisy, araka izany, ny fanitsiana ny lalàna mifehy ny fandaniam-bolam-panjakana, araka ny fampiharana ny lalàna fehizoro mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana. Ferana ho amin’ny 15 Martsa ho avy izao ny fotoana farany ahafahana manao ny asa fanovàna ny sora-bola rehetra, ary ho amin’ny 17 aprily ny fandrosoana ny volavolan-dalàna momba ny lalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana asiam-panitsiana ny taona 2019 eo amin’ny filankevitry ny Minisitra.

FANDANIANA DIDIM-PANJAKANA :

« NASIAM-PANAMBOARANA NY FITSIPIKA MIFEHY NY ARTEC »

Ny minisitry ny Paositra sy ny Fifandraisan-davitra ary ny fampiroboroboana ny Haitao arakajy mirindra dia nitondra ny fampandaniana ny didim-panjakana vaovao, nanova ireo andininy vitsivitsy ao anatin’ilay didim-panjakana mitondra ny laharana 2016-213 tamin’ny 21 Martsa 2006, izay neken’ny filankevitry ny minisitra. Ireto andininy ireto mamaritra ny fitsipika mifehy ny ARTEC, ao amin’ny andininy faha 2, ny andininy faha-4, ny andininy 5, ny andininy faha-6, ny andininy faha-7 ary ny andininy faha-17 no nasiampanitsiana.

FANENDRENA:

 • Ny filankevitry ny Minisitra dia nankatoa ny fanendrena ireto mpiasam-panjakana ambony ireto :

  Araka ny tolokevitry ny Praiminisitra :

  • Atoa RAKOTO Elie Clément, Tale miandraikitra ny « Législation et Contentieux » eny amin’ny fiadidiana ny Praiminisitra

  Araka ny tolokevitry ny Minisitry ny Fitsarana :

  • Atoa RAHERINIRINA Christian, Talen’’ny Fitantanana sy ny ara-bola eo anivon’ny Filankevitra ambony momba ny Mpitsara
  • Atoa ANDRIAMAHAVORY Christian Paul, Sekretera Jeneralin’ny Ministeran’ny Fitsarana
  • Atoa RAVELOSON Aimé Gilbert, Tale Jeneraly misahana ny fandaharan’asa sy ny hoentimanana.
  • Ramatoa RANDRIANARISOA Salohy Norotiana, Tale Jeneralin’ny Raharaham-pitsarana.

  Araka ny tolokevitry ny Minisitry ny fanajariana ny tany, ny toeram-ponenana ary ny asa vaventy :

  • Ramatoa TSANTAVOLOLONA MASINIRINA Andrianantoandro, Tale miahy ny mpiasa.

  Araka ny tolokevitry ny Ministeran’ny Fitantanambola sy ny toekarena :

  • Atoa RAOELIJAONA Bien Aimé Victorien, Sekretera Jeneralin’ny Minisiteran’ny Fitantanambola sy ny Toekarena
  • Atoa RANDIMBIARISOA Oliva Emmanuëlla, Tale Jeneralin’ny Fitantanambola sy ny fandrindrana ankapobeny
  • Atoa RAKOTONIARY Nantenaina, Tale miandraikitra ny fandrindrana ireo tetikasa hampandehanana ny ara-toekarena sy ny asa sosialy
  • Atoa RAZAFY Harison Vonjy, Tale Jeneralin’ny ARMP
  • Atoa ANDRIAMANGA Herivelo, Tale Jeneralin’ny Tahirimbolam-panjakana
  • Atoa RAZAFINDRASATA Patrick Heriniaina, Talen’ny Fitantanana sy ny ara-bola.
  • Atoa sy Ramatoa isany Solontenam-panjakana Foibe sy Solontenam-panjakana isamparitry ny « Contrôle Financier ».
  • Ramatoa RABARININARISON Rindra Hasimbola, Filohan’ny Vaomiera nasionaly miandraikitra ny Tsenam-panjakana (Commission Nationale des Marchés Publics)

  Araka ny tolokevitry ny Minisitry ny Fitaterana, ny Fizahantany ary ny famantarana ny toetrandro :

  • Atoa RAKOTOVAHINY Liva Jean Luc, Talen’ny fitantanana ara-bola.
  • Ramatoa RAONIVELO Hasina Iaina, Talen’ny Fikirakirana fampitam-baovao sy ny Serasera.
  • Ramatoa CHAN MANE Stella Randrianina, Talen’ny Fampivoarana ny asa fizahantany
  • Atoa VOAVY Armel Pierre, Talen’ny Fitaterana an-dranomasina sy an-dranomamy
  • Ramatoa RAMIANDRISOA Voahanginirina Anne Marie Pierrette, Talen’ny Asa famantarana ny toetrandro
  • Ramatoa ANDRY ARIVELO Tatiana, Talen’ny Fikarohana sy fampandrosoana ny Hydrométéorologies
  • Ramatoa RANDRIAMAMPIANINA Nosilalaina, Talen’ny Teti-pivoarana sy ny fanarahana ireo tetikasa.

  Araka ny tolokevitry ny Minisiteran’ny Filaminam-bahoaka :

  • Atoa RAKOTONDRAVELO Herilanto Iangotiana, Sekretera Jeneralin’ny Ministeran’ny Filaminam-bahoaka

  Araka ny tolokevitry ny Minisitry ny Fampianarana, sy fampianarana ara-teknika ary fanofanana arak’asa :

  • Ramatoa RAZAFINJATO Marie Aurélie Augustine, Sekretera Jeneraly.
  • Atoa RAKOTOMALALA Oelinjanahary Olivier, Tale Jeneralin’ny Fanabeazana Fototra sy ny fampianarana mamaky teny sy manoratra.
  • Atoa RAKOTOZANANY Christian, Tale Jeneralin’ny Fampianarana ambaratonga faharoa sy ny fanofanana ny daholobe.
  • Atoa ANDRIANJAFIMPARANY Ampy Anders, Talen’ny CNAPMAD
  • Atoa RAONIHERIJAONA Andriamiakatsilavo, Talen’ny Fanabeazana Fototra.
  • Atoa RAKOTONIAINA Jacquelin, Talen’ny Fampianarana ireo zaza madinika sy ny fampianarana mamaky teny sy manoratra.
  • Atoa RATAVILAHY Harilala Andriniaina, Talen’ny Fananam-panjakana sy ny fotodrafitrasan’ny Minisitera.
  • Atoa ANDRIANIONY Victorien, Tale misahana ny Mpiasa.
  • Atoa TSARASIDY Marcelin, Talen’ny Foibe Nasionalin’ny Fampianarana tsy Miankina
  • Ramatoa RADAVISA Anna Soaseheno, Talen’ny « Curricula sy ny Assurance Qualité ».
  • Atoa TSIRAHAMBA, Tale misahana ireo toeram-pampianarana
  • Ramatoa RAZAFIMANANTENASOA Malo Patricia, Tale Nasionalin’ny Fampianarana ny daholobe sy ny fanabeazana ho olom-pirenena.
  • RAVELOJAONA Manda Herilaza, Sekretera Jeneralin’ny Vaomiera Nasionaly Malagasy ao amin’ny UNESCO.
  • Atoa RABE Severin, Talen’ny Foibe Nasionalin’ny PASCOMA

  Araka ny tolokevitry ny minisitry ny Angovo, ny rano ary ny akoranafo :

  • Atoa. RAKOTOARISOA Miadantsata Indriamanga, Sekretera Jeneraly.
  • Atoa RAMAROSON Andry Heriniaina, Tale Jeneralin’ny Angovo.
  • Atoa RAMAROSANDRATANA Rija Lalaina, Tale Jeneralin’ny Rano.

  Araka ny tolokevitry ny Minisitry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana aratsiantifika :

  • Atoa RANDRIANAMBININA Blanchard, Sekretera Jeneraly.
  • Ramatoa RANDRIAMANANTANY née RASAHOLIMAHATRATRA ZelyArivelo, Tale Jeneralin’ny Fampianarana ambony
  • Ramatoa MAHARAVO Jean, Tale Jeneralin’ny fikarohana siantifika

  Araka ny tolokevitry ny Minisitry ny fambolena, fiompiana ary ny Jono :

  • Andriamatoa TILAHY ANDRIANARANINTSOA Désiré Gabriel, Sekretera Jeneraly
  • Ramatoa RASOAMAHENINA Esther Fara Rasoahaja, Tale Jeneralin’ny Jono sy ny Fambolena anaty rano (Pêche et Aquaculture)
  • Atoa BEMANAJA Etienne, Talen’ny fitantanana sy ny fampiroboroboana ny jono.
  • Atoa RAVELOMANANTSOA Tantely Andrianarisoa, Talen’ny Fitantanana ny Ranomasina (Gouvernance de l’Océan)

  Araka ny tolokevitry ny minisitry ny paositra sy ny fifandraisan-davitra ary ny fampiroboroboana ny Haitao ara-kajy mirindra :

  • Atoa M. RAKOTOMALALA Laurent Richard, Tale Jeneraly mpisolo-toerana vonjimaika mitantana ny Mpitantana ny fandrindrana ny Hairahan’ny serasera eto Madagasikara na ny « Autorité de Régulation des Technologies de Communication de Madagascar. »

  Araka ny tolokevitry ny Minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina :

  • Atoa RAKOTONDRATAFIKA Henintsoa Andrianjaka, Talen’ny raharaham-pitsarana eo anivon’ny minisitera.
  • Ramatoa RANDRIANINDRINA Ravaka Lantoarinjaka, Talen’ny sehatr’asa eny anivon’ny vondrom-piarahamonina.
  • M. RANARIVELO Andrianampoina Hajaina, Talen’ny fifandraisana amin’ny Vahoaka

  Araka ny tolokevitry ny sekreteram-panjakana ao anatin’ny fiarovam-pirenena miahy ny zandarimariam-pirenena:

  • Genéral de division RABEHAJASOA Andrianarivo, Mpandrindra ankapobeny ny asa arastratejika
  • Général de division Nicolas Tsirivelo, Tale jeneralin’ny Sécurité routière
  • Général de Brigade ITIBAR OTTMAN, Tale miahy ny mpiasa eo anivon’ny zandarimariampirenena
  • Colonel RANDRIAMBOLOLONERA Alain Mamy, Mpandrindra ny birao misahana ny ady amin’ny asa fampihorohoroana
  • Colonel RASAMBOMANANA Yvon Patrick, Talen’ny Opérations routières miankina amin’ny Tale Jeneralin’ny Sécurité routière
  • Général de Brigade KASSIMO Arona Besony, Tale miandraikitra ny « Logistique» sy ny « Intendance » eo anivon’ny zandarimariam-pirenena
  • Colonel RANDRIANARISOA Fidèle, Talen’ny fitantanana sy ny ara-bola miankina amin’ny Tale Jeneralin’ny Sécurité routière
  • Colonel RANAIVONAMPOIZINA Harilaza, Tale miahy ny mpiasa eo anivon’ny Kaomandin’ny zandarimariam-pirenena
  • Colonel BAMA Marima, Kaomandin’ny fanofanana manokan’ny zandarimariam-pirenena
  • Colonel RALAIVAONARY Andrianoasy Dy La Paix, kaomandin’ny faripiadidiam-paritry ny zandarimariam-pirenena any Mahajanga
  • Général de Division RALISON Nirina Jeannot, Général de Bridage RASENDRALAHY Hajaniaina, Général de Brigade DABAKA Jean Michel, Général de Brigade ZAFINDRAVOLONY Gasparin Martial ireo dia voatendry ho « Inspecteurs Généraux » ao anatin’ny Inspection Générale an’ny zandarimariam-pirenena.
  • FANAFOANANA : 
  • Ny filankevitry ny minisitra dia nanafoana ireto didim-panjakana ireto :

   Araka ny tolokevitry ny Praminisitra :

   • Ny didimpanjakana nanendry ny Mpandrindra nasionalin’ny ONN.
   • Araka ny tolokevitry ny Minisitry ny Harena ankibon’ny tany sy ny Loharanon-karena stratejika:
   • Ny didim-panjakana nanendry ny Tale Jeneralin’ny Institut Gemmologie de Madagascar (IGM).
   • Ny didim-panjakana nanendry ny Tale Jeneralin’ny Solika tao amin’ny Minisiteran’ny harena ankibon’ny tany sy ny solika teo aloha
   • Ny didim-panjakana nanendry ireo Tale iraisam-paritra tao amin’ny Minisiteran’ny harena ankibon’ny tany sy ny solika teo aloha
   • Ny didim-panjakana nanendry ireo Tale Foibe tao amin’ny Minisiteran’ny harena ankibon’ny tany sy ny solika teo aloha
   • Ny didim-panjakana nanendry ny Tale Jeneralin’ny OMNIS.

   Araka ny tolokevitry ny minisitry ny Fitaterana, Fizahantany ary ny famantarana ny toetr’andro :

   • Ny didim-panjakana nanendry ny Tale Jeneralin’ny ACM.

   Araka ny tolokevitry ny Minisitry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika :

   • Ny didim-panjakana nanendry ny Tale Jeneralin’ny Foibe Nasionaly misahana ny TéléEnseignement de Madagascar.
   • Ny didim-panjakana nanendry ny Tale miahy ny Fananam-panjakana sy ny Tranompanjakana ary ny fitaovam-panjakana teo anivon’ny Minisiteran’ny Fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika.
   • Ny didim-panjakana nanendry ny Tale misahana ny Fanombanana ny fampianarana ambony, sy ny fikarohana ary ny lafiny ara-bola (Evaluation de l’Enseignement, de la recherche et des Aspects Financiers) teo anivon’ny Minisitera.
   • Ny didim-panjakana nanendry ny Tale Jeneralin’ny Fanoroana ara-stratéjika sy raharaha sosialy teo anivon’ny Minisitera.
   • Ny didim-panjakana nanendry ny Tale Nasionaly nisahana ny « Œuvres Sociales et Universitaires » teo anivon’ny Minisitera.
   • Ny didim-panjakana nanendry ny Tale misahana ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina ary ny Fialamboly anaty Oniversite tao amin’ny Minisitera
   • Ny didim-panjakana nanendry ny Talen’ny Fianarana, ny teti-pivoarana ary ny antontan’isa teo anivon’ny minisitera
   • Ny didim-panjakana nanendry ny Tale nisahana ny fandraharahana sy ny fampiroboroboana ara-toekarena teo anivon’ny minisitera

   Araka ny tolokevitry ny minisitry ny paositra sy ny fifandraisan-davitra ary ny fampiroboroboana ny haitao ara-kajy mirindra :

   • Ny didim-panjakana nanendry ireo mpikambana ao amin’ny filakevi-pitantanan’ny ARTEC.
   • Ny didim-panjakana nanendry ny Tale Jeneralin’ny ARTEC.

   Araka ny tolokevitry ny Minisitry ny serasera sy ny kolontsaina :

   • Ny didim-panjakana nanendry ny Tale Jeneraly nisahana ny fifandraisana amin’ny Andrimpanjakana teo anivon’ny Minisitera teo aloha.
   • Ny didim-panjakana nanendry ny Tale nisahana ny fifandraisana tamin’ny Parlemanta teo anivon’ny minisitera teo aloha
   • Ny didim-panjakana nanendry ny Tale nisahana ny fifandraisana tamin’ireo Andrimpanjakana hafa teo anivon’ny minisitera teo aloha.
   • Ny didim-panjakana nanendry ireo Talem-paritra miisa 22 nisahana ny serasera sy ny fifandraisana amin’ny Andrim-panjakana teo anivon’ny minisitera teo aloha
   • Ny didim-panjakana nanendry ireo Talem-paritry ny Kolontsaina sy ny Fampiroboroboana ny asa-tanana ary ny fiarovana ny fananam-pirenena teo anivon’ny minisitera teo aloha.
   • Ny didim-panjakana nanendry ny Talen’ny Televiziona Malagasy eo anivon’ny ORTM.

   Araka ny tolokevitry ny sekreteram-panjakana misahana ny zandarimariam-pirenena :

   • Ny didim-panjakana nanendry ireo tompon’andraikitra ambony teo anivon’ny Sekreterampanjakana misahana ny zandarimariam-pirenena teo aloha

    

ORTM