TATITRY NY FILAN-KEVITRY NY MINISTRA OMALY

1937

Teboka maro no nisongadina nandritra ny filan-kevitry ny ministra omaly araka ny tatitra nentin’ny mpitondra tenin’ny governemanta, ny Ministry ny Serasera sy ny Kolontsaina, Lalatiana Rakotondrazafy ANDRIANTONGARIVO.

  • Tapaka tao anatin’izany ny fananganana ilay fandaharan’asam-pirenena ho an’ny fihariana na « Programme National de l’Entrepreneuriat » izay natao manokana hanampiana ireo tanora Malagasy. Ho ampiana tosika ireo tanora malagasy manana tetik’asa izay tokony ho vatsiana ara-bola ka hampian’ny fitondram-panjakana avy hatrany miainga amin’io fandaharan’asa io. Araka ny nambaran’ny mpitondra tenin’ny governemanta hatrany tao anatin’ny tatitra fa misy tahirim-bola hatramin’ny 200 Miliara Ariary eo anivon’ny Fiadidiana ny Repoblika izay famatsiam-bola avy amin’ny SONAPAR na Société Nationale de Participation ho entina manatanteraka io fandaharan’asam-pirenena ho an’ny Fihariana io manerana an’i Madagasikara. Hapetraka ihany koa ny fiaraha-miasa amin’ireo orinasa mpampindram-bola madinika na ireo Société de microfinance sy ireo banky samihafa ahafahana manamora ny fanatanterahana io fandaharan’asa io. Nohamafisin’ny ministra mpitondra teny fa tsy ny fanjakana velively no andeha hisahana ny fizarana sy ny fanomezana io vola io fa izay no antony hiarahana miasa amin’ireo sehatra tsy miankina ireo fa hipetraka fotsiny ho antoka amin’ny findramam-bola amin’ny alalan’ny zana-bola taha ambany ireo manana tetik’asa. Tsy maintsy misy ny fepetra maro samihafa apetraka ho an’ireo tetik’asa hanaraka ny fandaharan’asam-pirenena mifandraika amin’ny fihariana io. Tanjona ho tratrarina ao anatin’ny fametrahana ity fandaharan’asa ity ny fanampiana ireo tanora sy ny fampitomboana ny famoronana asa eto Madagasikara araka ny fanamby napetraky ny Filoha Andry Rajoelina.
  • Tapaka tao anatin’ny filan-kevitry ny ministra omaly ihany koa, fa hapetraka sy hatsangana eny amin’ireo tanim-panjakana manodidina an’i Ivato Aéroport ireo trano mora sy ny Building araka ny fampanantenana nomen’ny filoha. Tanim-panjakana hatramin’ny 58 hektara no eny amin’ity faritra ity no lasa tantely afa-drakotra sy namidy tamin’ny fomba tsy ara-dalàna. Nanapa-kevitra ny filohan’ny Repoblika tao anatin’ny filan-kevitry ny ministra omaly fa halaina sy ho averina amin’ny fanjakana ireo tany ireo. Nanome toromarika ihany koa ny Filoha fa tsy maintsy hosokafana ny fanadihadiana lalina tamin’ny fomba namarotana ireo tany ireo, satria fantatra fa namidy tamin’ny vidiny 100 ariary ny M2 ireo tany ireo ka tsy azo ekena velively ny fomba tahaka izany. Tsy ho ela dia hirosoana ny asa, izay iarahana amin’ireo sehatra tsy miankina sy ireo mpandraharaha ny fanatanterahana azy. Araka ny tapaka ihany koa, dia tsy maintsy atsahatra ny famindrana tanim-panjakana amin’olon-tsotra mba hialana amin’ny gaboraraka eto amin’ny firenena, kanefa tsy hiroso amin’ny fandravana foto-drafitrasa efa niorina an-taonany maro ny fitondram-panjakana.
  • Nisongadina tao anatin’io filan-kevitry ny Ministra io ihany koa ny fanafoanana ny didim- panjakana nanendrena ireo Masoivohon’i Madagasikara any ivelany. Anisan’izany ny Masoivoho any Washington, Canada, Sénégal, New York, Grande Bretagne, Royaume-Uni, Fédération Russie, Chine, ny solontena maharitra ao amin’ny Vondrona Afrikana sy ny komisiona ara-toe-karena ho an’i Afrika, ireo Ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire any Genève sy Vienne, ary ny Consul général any La Réunion sy Marseille. Noraisina omaly tao anatin’ny filan-kevitry ny ministra avokoa ny fampitsaharana ireo masoivoho sy tompon’andraikitra misolotena an’i Madagasikara any ivelany ireo.