Faritra MENABE : Fitokanana ny birao vaovao sy fanolorana fitaovana ho an’ny RNM sy TVM Menabe

1180

Anisan’ny politikan’ny Fanjakana tarihin’ny Filoham-pirenena Hery RAJAONARIMAMPIANINA ny fanatsarana ny kalitaon’ny hainoamanjerim-pirenena manerana ny Nosy.
Manatanteraka izany politika izany ny Ministry Serasera sy ny Fifandraisana amin’ny Andrim-panjakana ka faritra maro no efa novatsiany fitaovana ary fomba. Tsy diso anjara tamin’izany ny TVM sy RNM ao amin’ny Faritra MENABE izay nahazo trano birao fiasana vaovao sy fitaovana ara-tekinika sy informatika maro , sy ho an’ny distrika 4 hafa,androany 24 Martsa 2018. Nandritra ny lanonana fitokanana izany no nanoloran’Atoa Ministra RAHAJASON Harry Laurent ireo fitoavana toy ny « émetteur TV, émetteur FM, amplificateur TV, table de mixage, ordinateur complet, onduleur, micro, subwoofer, prise, camera, TV écran plat ». « Izao no natao dia mba ho fanantsarana ny asa fanaovan-gazety, ho famaliana ny hetahetan’ny mponina amin’ny fanarahana ny vaovao mari-pototra avy ety an-dreniohitra », hoy ny Ministra misahana ny Serasera, ary ho famporisihana azy ireo ihany koa handray ny andraikitra tandrify azy avy tsirairay mba hitovy lenta amin’ny faritra hafa.
Homena ampaham-potoana ao amin’ny TVM sy RNM ihany koa ireo sampandraharaha maro misy eto an-toerana mba hampahalalan’izy ireo ny asa sy andraikitra sahaniny amin’ny fandraisana anjaran’izy ireo eo amin’ny fampandrosoana ny Faritra sy ny Firenena manontolo.
« Taonan’ny fifidianana izao taona itsahintsika izao ka mila fitandrema amin’ny fampafantarana sy ny fizarana vaovao mba tsy hisian’ny tsaho mety hanankorontanana ny saim-bahoaka. Tsy maintsy handray fepetra hentitra ho an’reo izay mikasa hanakorotana amin’ny alalan’ny fanelezana vaovao tsy marina mba hisian’ny filaminana sy fangaharaharana. Manana andraikitra lehibe amin’izany ny asa fanaovan-gazety indrindra amin’ny fanarahana an-tsakany sy an-davany ny lalàna mifehy azy ireo » hoy Minisitry Harry Laurent RAHAJASON.

Navoitrany nandritra ny lahan-teniny koa fa adidiny ny mitondra fanazavana ho an’ny vahoakan’ ny Faritra MENABE amin’ny maha mpitondra tenin’ny Governemanta azy mikasika ireo volalovandalana mifehy ny fifidianana izay mandalo eny amin’ny Antenimiera amin’izao fotoana izao. Marihina fa volavolan-dalàna mahakasika ny fifidianana ny Filoham-pirenena sy ny solombavam-bahoaka ireo amin’ny ankapobeny. Isan’ny misongadina ao anatin’izany, hoy izy, ny fanaraha-maso ireo kandidà hilatsaka ho fidiana mba hisian’ny mangarahara indrindra eo amin’ny fandaniana ara-bolan’ ny kandida tsiraray mandritra ny fampielezan-kevitra.

Morondava, 24 Martsa 2018

Sampana Serasera eto amin’ny Ministeran’ny Serasera
sy ny Fifandraisana amin’ny Andrim-panjakana

ORTM Menabe